BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nabízím kompletní outsourcing i výkon jednotlivých činností dle přání zákazníka.

Jedná se zejména o:

- provedení úvodního auditu stavu zajištění BOZP ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů), včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků či nesouladu s požadavky právních předpisů,

- výkon činností odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (identifikace a hodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, navrhování organizačních a technických opatření k jejich minimalizaci),

- zpracování potřebné dokumentace (interní předpisy, provozní řády, bezpečnostní pokyny),

- roční prověrky BOZP pracovišť,

- pravidelné kontroly pracovišť,

- zavedení systému školení a instruktáží, včetně zpracování osnov školení,

- provádění nástupních, opakovaných a mimořádných školení BOZP:

    - vedoucích zaměstnanců, včetně jejich pravidelného seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP,

    - zaměstnanců,

- zpracování návrhu kategorizace prací - zařazení zaměstnanců do kategorií dle vykonávaných činností,

- zpracování harmonogramu revizí a kontrol,

- evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání - zpracování a zavedení potřebné dokumentace (knihy úrazů), spolupráce při vyšetřování pracovních úrazů,

- Inspekce práce - spolupráce a účast při kontrolách ze strany státní správy,

- poradenství a konzultace v oblasti BOZP.

Ceny za plnění jednotlivých činností jsou dohodou - jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu, počtu zaměstnanců a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.