PO - požární ochrana

V oblasti požární ochrany (PO) nabízím kompletní outsourcing i výkon jednotlivých činností dle přání zákazníka.

Jedná se zejména o:

- provedení úvodní preventivní prohlídky stavu zajištění PO ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů), včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků či nesouladu s požadavky právních předpisů,

- výkon činností odborně způsobilé osoby v požární ochraně,

- začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí,

- zpracování potřebné dokumentace PO (interní předpis, požární poplachové směrnice, požární řády, evakuační plán, dokumentaci pro zdolávání požárů, tematické plány a časové rozvrhy školení, atd.),

- pravidelné preventivní kontroly pracovišť,

- zavedení systému školení o PO, včetně zpracování tematických plánů a časových rozvrhů školení,

- provádění nástupních, opakovaných a mimořádných školení o PO:

    - vedoucích zaměstnanců,

    - zaměstnanců,

    - požárních hlídek,

    - zaměstnanců, zajišťjících PO v mimopracovní dobu,

- zpracování harmonogramu revizí a kontrol,

- Statní požární dozor - spolupráce a účast při kontrolách či jednáních ze strany státní správy,

- poradenství a konzultace v oblasti PO,

- zajištění kontroly, montáže a servisu hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

Ceny za plnění jednotlivých činností jsou dohodou - jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu, počtu zaměstnanců a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.